Publiczne Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie

z oddziałami integracyjnymi

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wymagania z chemii dla klas drugich

wymaganiaz działu o wodorotlenkach

Email Drukuj PDF

DZIAŁ: WODOROTLENKI

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

 

- znać definicje: wodorotlenku i zasady,

 

- zapisać wzory sumaryczne wodorotlenków: sodu, potasu, magnezu, wapnia,

 

żelaza (II), żelaza (III), miedzi (I), miedzi (II), glinu lub mając podane wzory

 

wymienionych wodorotlenków podać ich nazwy,

 

- zapisać wzór ogólny wodorotlenków i opisać go ( wiedzieć co oznacza M, -OH, m),

 

- w dowolnym wzorze wodorotlenku wskazać grupę wodorotlenową ,

 

- wymienić właściwości wodorotlenków: sodu i potasu,

 

- wybrać wzory wodorotlenków spośród innych wzorów (np. kwasów, tlenków),

 

- znać barwę wskaźników ( uniwersalnego papierka wskaźnikowego, fenoloftaleiny,

 

wywaru z czerwonej kapusty ) w zasadach,

 

- podać słownie metody otrzymywania wodorotlenków rozpuszczalnych w wodzie czyli

 

zasad (np. metal + woda wodorotlenek + wodór),

 

- znać ładunki anionu i kationu,

 

- wiedzieć dlaczego zasady są elektrolitami,

 

- wskazać substraty i produkty w równaniach reakcji otrzymywania wodorotlenków,

 

- określić typ reakcji (synteza, wymiana, analiza) na podstawie równań reakcji,

 

- wiedzieć, jak należy bezpiecznie obchodzić się z substancjami typu „Kret”,

 

- wymienić rodzaje odczynu,

 

- wiedzieć jaki odczyn mają zasady,

 

- obliczyć masę cząsteczkową dowolnego wodorotlenku,

 

- obliczyć stężenie procentowe roztworu wodorotlenku (przy podanej ms, mr lub ms i mw)

 

Na ocenę dostateczną uczeń powinien:

 

- umieć wymagania na ocenę dopuszczającą,

 

- znać właściwości i zastosowania wodorotlenku wapnia,

 

- wiedzieć jak należy postępować, by bezpiecznie rozpuścić wodorotlenek w wodzie,

 

- umieć tworzyć wzory i nazwy dowolnych wodorotlenków,

 

- określać wartościowość metalu w wodorotlenkach na podstawie wzoru sumarycznego,

 

- znać zastosowania wodorotlenków sodu i potasu,

 

- zapisać równania dysocjacji zasad oraz podać nazwy powstałych jonów,

 

- wiedzieć, jak się nazywa jon powstający podczas dysocjacji wszystkich zasad,

 

- wiedzieć co to jest odczyn roztworu i skala pH,

 

- wskazać jony decydujące o odczynie zasad,

 

- umieć zapisać równania reakcji otrzymywania wodorotlenków w reakcji tlenków metali z wodą,

 

- wymienić właściwości wspólne zasad,

 

- podać definicję zasady jako substancji dysocjującej na kationy metalu i aniony

 

wodorotlenkowe,

 

- obliczać zawartość procentową (procent masowy) pierwiastków w wodorotlenkach,

 

- wiedzieć, dlaczego wodorotlenek sodu stosuje się w środkach do udrażniania rur,

 

- wiedzieć, dlaczego wodorotlenku sodu nie przechowuje się w szklanych naczyniach,

 

- wiedzieć, jaka właściwość wodorotlenku wapnia decyduje o stosowaniu go do

 

dezynfekcji pomieszczeń sanitarnych i bielenia drzew,

 

- rozwiązywać zadania związane z gęstością roztworu zasad (np. obliczyć masę roztworu

 

przy podanej gęstości i objętości),

 

- rozwiązywać zadania dotyczące stężenia procentowego roztworów zasad (obliczyć ms

 

lub mr)

 

Na ocenę dobrą uczeń powinien:

 

- umieć wymagania na niższe oceny,

 

- opisać jak przebiegały reakcje: sodu z wodą oraz tlenku wapnia z wodą (obserwacje, wniosek, równania),

 

- wskazać wzory tlenków zasadowych wśród innych wzorów,

 

- spośród wielu metali i tlenków metali, wybrać te, które przereagują z wodą,

 

- zapisać równania reakcji otrzymywania wodorotlenków w wyniku reakcji metali z wodą,

 

- podać przyczyny odczynu kwasowego, obojętnego lub zasadowego,

 

- dla poszczególnych odczynów podać wartość pH,

 

- na podstawie wartości pH określić odczyn roztworu,

 

- wiedzieć, gdzie i dlaczego w życiu codziennym wykorzystuje się znajomość odczynu

 

(np. w rolnictwie),

 

- podać różnice między zasadą a wodorotlenkiem,

 

- zaproponować przebieg doświadczenia pozwalającego zbadać pH lub odczyn wybranych

 

kwasów lub zasad (podać sprzęt, szkło, odczynniki, przebieg doświadczenia, obserwacje, wniosek),

 

- do przedstawionego w formie graficznej (rysunek) doświadczenia zapisać obserwacje i wniosek,

 

- obliczyć zawartość (w gramach) poszczególnych pierwiastków w określonej ilości wodorotlenku,

 

- obliczyć jaka masa wodorotlenku zawiera podaną ilość gramów danego pierwiastka,

 

- umieć rozwiązać zadanie związane ze stężeniem procentowym i gęstością roztworów zasad.

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien:

 

- umieć wymagania na niższe oceny,

 

- wiedzieć jaką substancję i dlaczego nazywamy sodą żrącą lub sodą kaustyczną,

 

- wiedzieć, jakie wodorotlenki stosuje się jako leki przeciw nadkwasocie żołądka,

 

- wiedzieć co to jest zasada amonowa i jak można ją otrzymać,

 

- wiedzieć co to jest i do czego służy woda wapienna,

 

- wiedzieć, na czym polega gaszenie wapna palonego,

 

- wiedzieć, co to jest wapno gaszone,

 

- umieć wyjaśnić zjawisko dysocjacji elektrolitycznej wodorotlenków,

 

- podać przykłady zastosowania skali pH,

 

- na podstawie wartości pH wskazać mocniejsze lub słabsze kwasy i zasady,

 

- zaproponować przebieg doświadczenia pozwalającego zbadać pH lub odczyn wybranych

 

substancji z najbliższego otoczenia (podać sprzęt, szkło, odczynniki, przebieg

 

doświadczenia, obserwacje, wnioski),

 

- zaproponować przebieg doświadczenia pozwalającego otrzymać rozpuszczalny w wodzie

 

wodorotlenek (podać sprzęt, szkło, odczynniki, przebieg doświadczenia, obserwacje,

 

- zaproponować przebieg doświadczenia pozwalającego odróżnić kwas od zasady (podać

 

sprzęt, szkło, odczynniki, przebieg doświadczenia, obserwacje, wnioski),

 

- umieć zapisywać równania reakcji do schematów (chemigrafów),

 

- uzupełniać luki w równaniach dotyczących wodorotlenków,

 

- podać ilość jonów, kationów lub anionów powstałych podczas dysocjacji zasad,

 

- umieć rozwiązywać trudne zadania.

 

Na ocenę celującą uczeń powinien:

 

- umieć wymagania na niższe oceny,

 

- znać właściwości i zastosowanie zasady amonowej,

 

- zapisać równanie dysocjacji elektrolitycznej zasady amonowej,

 

- wiedzieć co to jest mleko wapienne, wapno palone,

 

- umieć rozwiązywać trudne zadania dotyczące kwasów i wodorotlenków.

Zmieniony: poniedziałek, 30 grudnia 2013 15:37
 

Wymagania -Kwasy

Email Drukuj PDF

DZIAŁ: KWASY

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

- podać nazwy, napisać wzory sumaryczne i strukturalne kwasów: solnego, siarkowodorowego, azotowego(V), siarkowego (VI), fosforowego (V), węglowego, siarkowego (IV),

- zapisać wzór ogólny kwasów, wiedzieć co oznaczają we wzorze: H, R, m,

- w dowolnym wzorze kwasu zaznaczyć resztę kwasową i określić jej wartościowość,

- opisać właściwości kwasów: siarkowego (VI), azotowego (V), solnego,

- wybrać wzory kwasów spośród innych wzorów,

- podkreślić wzory kwasów tlenowych lub beztlenowych,

- znać barwę wskaźników ( uniwersalnego papierka wskaźnikowego, fenoloftaleiny, oranżu metylowego, wywaru z czerwonej kapusty ) w kwasach,

- podać słownie metody otrzymywania kwasów (czyli: kwasy tlenowe otrzymujemy w wyniku reakcji ……),

- wskazać przykłady szkodliwego działania kwasów na środowisko,

- wiedzieć co to są  elektrolity, nieelektrolity, jon, kation, anion, dysocjacja jonowa,

- podać na co dysocjują wszystkie kwasy

- obliczyć masę cząsteczkową dowolnego kwasu,

- obliczyć stężenie procentowe roztworu kwasu (przy podanej ms, mr lub ms i mw).

Na ocenę dostateczną uczeń powinien:

- umieć wymagania na ocenę dopuszczającą,

- podać definicję kwasów,

- podać nazwy i wzory pozostałych kwasów beztlenowych poznanych na lekcji,

- podać przykłady kwasów tlenowych i beztlenowych,

- znać zastosowania kwasów: solnego, siarkowego (VI), azotowego (V),

- opisać właściwości kwasów: siarkowego (IV), siarkowodorowego, fosforowego (V), węglowego,

- zapisać równania dysocjacji kwasów: solnego, siarkowodorowego, azotowego(V), siarkowego (VI), fosforowego (V), węglowego, siarkowego (IV),oraz podać nazwy powstałych jonów,

- podać przykłady elektrolitów i nieelektrolitów,

- napisać równania reakcji otrzymywania kwasów tlenowych przez działanie wody na tlenki niemetali (azotowego (V), siarkowego (VI), węglowego ),

- napisać równania reakcji otrzymywania kwasów beztlenowych,

- opisać jak powstają kwaśne opady,

- wskazać substraty i produkty w równaniach reakcji otrzymywania kwasów,

- określić typ reakcji na podstawie zapisanego równania(synteza, analiza czy wymiana).

- obliczać zawartość procentową pierwiastków w  kwasach - w procentach masowych,

- rozwiązywać zadania dotyczące stężenia procentowego roztworów kwasów

(np. obliczyć ms , mr).

Na ocenę dobrą uczeń powinien:

- umieć wymagania na oceny: dopuszczającą i dostateczną,

- podać nazwy jonów powstałych podczas dysocjacji kwasów (tylko te, które były na lekcji i są zapisane w zeszycie),

- opisać doświadczenie mające na celu zbadanie barwy wskaźnika w kwasie (sprzęt i szkło, odczynniki, przebieg, obserwacje),

- wiedzieć, jakie doświadczenie należy wykonać, aby sprawdzić, czy kwas jest elektrolitem,

- opisać doświadczenie mające na celu otrzymanie kwasu beztlenowego (sprzęt i szkło, odczynniki, przebieg, obserwacje),

- podać wartościowość atomu centralnego w kwasach tlenowych,

- podać wzór tlenku kwasowego dla kwasów poznanych na lekcji,

- opisać jak bezpiecznie rozcieńczać stężony kwas,

- znać zastosowania kwasów: fosforowego (V), siarkowego(IV), węglowego, siarkowodorowego,

- zapisać wzór strukturalny dowolnego kwasu,

- podać przyczyny kwaśnych opadów,

- zaproponować sposoby ograniczające ich powstawanie,

- umieć rozwiązać trudniejsze zadani związane ze stężeniem procentowym

(np. z wykorzystaniem gęstości).

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien:

- umieć wymagania na niższe oceny,

- zapisywać równania reakcji prowadzące do powstawania kwaśnych opadów,,

- zapisać równanie reakcji otrzymywania tlenku siarki (VI), podać katalizator,

- zapisywać równania reakcji do podanego schematu ( jak zad. 1/41  z podręcznika),

- opisać doświadczenie mające na celu otrzymanie kwasu tlenowego (sprzęt i szkło, odczynniki, przebieg, obserwacje, wniosek),

- opisać doświadczenie mające na celu udowodnienie, że kwas węglowy lub siarkowy (IV) są nietrwałe (sprzęt i szkło, odczynniki, przebieg, obserwacje, wniosek),

- podawać nazwy dowolnych kwasów tlenowych,

- umieć wyjaśnić (opisać na czym polega) zjawisko dysocjacji elektrolitycznej kwasu,

- umieć powiązać właściwości kwasów z wynikającymi z nich zastosowaniami,

- wiedzieć, gdzie w najbliższym otoczeniu człowieka można spotkać substancje zawierające kwasy i jak się z tymi substancjami obchodzić,

- umieć uzupełniać równania reakcji z luką,

- umieć stosować poznane wiadomości do rozwiązywania problemów,

- rozwiązywać zadania typu 5/30 podręcznik,

- umieć rozwiązywać trudne zadania związane ze stężeniem procentowym (rozcieńczanie i zatężanie roztworów kwasów) oraz masą atomową i cząsteczkową, prawem stałości składu.

Na ocenę celującą uczeń powinien:

- umieć wymagania na niższe oceny,

- pisać równania reakcji otrzymywania i dysocjacji elektrolitycznej kwasów i utworzyć nazwy jonów, podać nazwy kwasów nieomawianych w czasie lekcji,

- rozpoznawać substancje na podstawie analizy schematów (chemigrafów typu zad. 4/21 podręcznik),

- zapisywać równania dysocjacji stopniowej kwasów,

- wiedzieć co to jest oleum, woda królewska, woda sodowa(dlaczego tak się nazywa), mocne i słabe kwasy z przykładami, dlaczego kwas chlorowodorowy nazywany jest solnym(zapisać odpowiednie równanie reakcji),

- umieć rozwiązywać trudne zadania dotyczące kwasów.

 

 

Dział: Woda i jej roztwory

Email Drukuj PDF

NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ UCZEŃ POWINIEN:

- znać właściwości fizyczne wody z kranu,

- znać budowę cząsteczki wody, jej wzór sumaryczny i strukturalny,

- wiedzieć, gdzie występuje woda (poza zbiornikami wodnymi) i jaką pełni rolę w przyrodzie i życiu człowieka,

- wymienić rodzaje wód występujących w przyrodzie,

- wiedzieć na czym polega obieg wody w przyrodzie,

- podać przykłady substancji: bardzo dobrze rozpuszczających się w wodzie i źle rozpuszczających się w wodzie,

- wymienić czynniki przyspieszające szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie,

- wiedzieć, z czego składa się roztwór,

- umieć korzystać z wykresów z krzywymi rozpuszczalności,

- znać wzór na stężenie procentowe (opisać go) i definicję stężenia procentowego,

- obliczyć stężenie gdy dana jest masa substancji i masa roztworu,

- podać ilość substancji i wody, gdy znane jest stężenie, a masa roztworu wynosi 100g,

- definiować pojęcia: parowanie, skraplanie, topnienie, krzepnięcie, woda destylowana, woda

mineralna, woda chlorowana.

NA OCENĘ DOSTATECZNĄ UCZEŃ POWINIEN:

- umieć wymagania na ocenę niższą,

- wiedzieć jakie wiązanie występuje w cząsteczce wody,

- wiedzieć, co to znaczy, że woda ma budowę polarną, a jej cząsteczka jest dipolem,

- znać rodzaje wód - karta z pracą domową,

- zaproponować sposoby otrzymywania roztworów nasyconych z nienasyconych i odwrotnie,

- wiedzieć, na czym polega proces rozpuszczania się substancji w wodzie,

- rozwiązywać proste zadania związane z rozpuszczalnością,

- znać pojęcia: roztwór: nasycony, nienasycony, stężony, rozcieńczony; woda twarda i miękka,

woda gazowana,rozpuszczalność,

- umieć obliczyć:

a) stężenie procentowe roztworu znając masę substancji rozpuszczanej i masę rozpuszczalnika,

b) masę substancji rozpuszczonej mając daną masę roztworu i stężenie procentowe,

c) masę wody mając daną masę roztworu i stężenie procentowe,

d) masę roztworu mając daną masę substancji i stężenie procentowe.

NA OCENĘ DOBRĄ UCZEŃ POWINIEN:

- znać wymagania na oceny niższe,

- podać różnice między koloidem a roztworem właściwym,

- wiedzieć, jakie procesy zachodzą w przyrodzie przy udziale i pod wpływem wody,

- znać pojęcia: zawiesina, koloid, roztwór właściwy,

- umieć obliczyć masę wody lub masę substancji rozpuszczonej w roztworze korzystając z rozpuszczalności,

- umieć obliczyć:

a) stężenie procentowe roztworu, gdy dana jest jego objętość i gęstość oraz masa substancji rozpuszczonej,

b) stężenie procentowe gdy mamy daną objętość rozpuszczalnika, jego gęstość i masę

substancji rozpuszczonej,

c) stężenie procentowe roztworu otrzymanego po zmieszaniu dwóch roztworów tej

samej substancji o różnych stężeniach.

NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ UCZEŃ POWINIEN:

- znać wymagania na oceny niższe,

- znać pojęcia: sublimacja, resublimacja, dipol, woda królewska, woda wapienna, woda ozonowana,

woda utleniona,

- podać wzór elektronowy: kropkowy i kreskowy cząsteczki wody,

- umieć wyjaśnić, dlaczego temperatura, mieszanie i rozdrobnienie wpływają na szybkość

rozpuszczania się substancji w wodzie,

- wiedzieć, jakie czynniki wpływają na rozpuszczalność substancji stałych i gazów w wodzie,

- wiedzieć, czym różni się rozpuszczalność od rozpuszczania się substancji w wodzie,

- zaproponować doświadczenie udowadniające, że woda jest związkiem wodoru i tlenu,

- umieć obliczyć stężenie roztworu otrzymanego przez dodanie wody lub substancji rozpuszczonej do roztworu.

- umieć rozwiązywać trudne zadania różnego typu.

NA OCENĘ CELUJĄCĄ UCZEŃ POWINIEN:

- znać wymagania na oceny niższe,

- rozwiązywać nietypowe zadania związane ze stężeniem procentowym i rozpuszczalnością,

- znać strukturę (ułożenie drobin) wody w różnych stanach skupienia.

Zmieniony: środa, 01 października 2014 17:16
 

Wymagania na sprawdzian z soli

Email Drukuj PDF

WYMAGANIA NA SPRAWDZIAN

DLA KLAS DRUGICH DZIAŁ: SOLE .

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

- opisać budowę soli,

- wskazać wzory soli wśród zapisanych wzorów innych związków chemicznych,

- napisać wzory sumaryczne: chlorku sodu (NaCl), chlorku potasu (KCl), siarczku wapnia (CaS), węglanu magnezu (MgCO3), węglanu wapnia (CaCO3), azotanu (V) potasu (KNO3), azotanu (V) sodu (NaNO3), siarczanu (VI) baru (BaSO4), siarczanu (VI) sodu (Na2SO4);

- mając podane wzory soli (patrz powyżej) zapisać ich nazwy,

- wśród wymienionych nazw wskazać (podkreślić) nazwy soli pochodzących od kwasów tlenowych i nazwy soli pochodzące od kwasów beztlenowych;

- wśród podanych wzorów soli podkreślić wzory soli pochodzących od kwasów tlenowych i beztlenowych ;

- mając podane wzory soli, określić na podstawie tablicy rozpuszczalności soli, stopień ich rozpuszczalności w wodzie;

- opisać na co dysocjują sole,

- zapisać proste równania dysocjacji soli, w zapisanych równaniach wskazać kationy i aniony,

- podać definicję zobojętniania,

- podać przykład reakcji zobojętniania,

- określić produkty reakcji zobojętniania ( oraz napisać równania zachodzących reakcji):

a) kwasu solnego i zasady sodowej,

b) kwasu solnego i zasady potasowej,

c) kwasu azotowego (V) i zasady sodowej,

d) kwasu azotowego (V) i zasady potasowej,

e) kwasu siarkowego (VI) i wodorotlenku magnezu,

f) kwasu siarkowego (VI) i wodorotlenku wapnia;

- znać omawiane na lekcjach sposoby otrzymywania soli (kwas + metal = sól + wodór, .....),

- wymienić właściwości soli (ogólnie, notatka z zeszytu),

- umieć uzgadniać współczynniki stechiometryczne w różnego typu reakcjach,

- wskazać substraty i produkty reakcji,

- określić typ reakcji na podstawie równania reakcji,

- znać występowanie i zastosowania: chlorku sodu i węglanu wapnia,

- obliczyć masę cząsteczkową dowolnej soli,

- obliczyć stosunek masowy pierwiastków w dowolnej soli,

- obliczyć stężenie procentowe roztworu soli mając podaną masę roztworu i masę substancji rozpuszczonej.

Na ocenę dostateczną uczeń powinien:

- umieć wymagania z oceny dopuszczającej,

- ustalać dowolne wzory sumaryczne soli mając podane ich nazwy,

- do podanych wzorów soli tworzyć nazwy,

- wśród podanych wzorów soli podkreślić wzory chlorków, siarczków, azotanów(V) ...

- zapisywać równania dysocjacji elektrolitycznej dowolnej soli,

- umieć określić, czy dana sól dysocjuje,

- wiedzieć na czym polega istota reakcji zobojętniania,

- opisać doświadczenie: zobojętnianie wodorotlenku sodu kwasem solnym (wykonane na lekcji) – schemat doświadczenia, obserwacje, wniosek,

- zapisać równania reakcji zobojętniania (cząsteczkowe, jonowe i jonowe skrócone ),

- określać produkty reakcji (oraz zapisywać cząsteczkowo równania reakcji):

a) kwasów z metalami,

b) kwasów z tlenkami metali,

- opisać doświadczenia: reakcja kwasu z metalem i reakcja kwasu z tlenkiem metalu (wykonane na lekcji) – schemat doświadczenia, obserwacje, wniosek,

- na podstawie szeregu aktywności metali podzielić metale na reagujące z kwasami i nie reagujące z kwasami,

- uzupełniać luki w równaniach reakcji,

- wymienić zastosowania pozostałych soli,

- ustalić skład procentowy (procent masowy) pierwiastków w dowolnej soli,

- rozwiązać zadanie dotyczące stężenia procentowego soli (obliczyć stężenie przy podanych: masie rozpuszczalnika i soli; obliczyć masę roztworu, obliczyć masę substancji rozpuszczonej),

- obliczyć gęstość roztworu soli.

Na ocenę dobrą uczeń powinien :

- umieć wymagania na oceny niższe,

- zapisywać równania reakcji wodorotlenków z tlenkami niemetali,

- opisać doświadczenia: reakcja wodorotlenku wapnia z tlenkiem węgla (IV) (wykonane na lekcji) – schemat doświadczenia, obserwacje, wniosek,

- zapisać równania reakcji kwasów z metalami: jonowe i jonowe skrócone,

­- określić, czy reakcja metalu z kwasem zachodzi,

- wiedzieć, co to są reakcje strąceniowe (na czym polegają),

- zapisywać równania reakcji (cząsteczkowo):

a) soli z solami,

b) soli z kwasami,

c) soli z zasadami,

- opisać doświadczenia- reakcje strąceniowe (wykonane na lekcji) – schemat doświadczenia, obserwacje, wniosek,

- dobrać substraty w celu otrzymania określonych soli – podanymi sposobami,

- zaprojektować doświadczenie umożliwiające otrzymanie soli w reakcjach metali lub tlenków metali z kwasami – schemat, obserwacje, wniosek,

- znając jony znajdujące się w roztworze podać wzory soli, które uległy dysocjacji,

- uzupełniać luki w równaniach reakcji,

- ustalić wzór soli ( zapisany w postaci ECO3 lub NaxCO3) gdy podana jest masa cząsteczkowa,

- rozwiązywać różne zadania dotyczące stężenia procentowego soli ( np. z wykorzystaniem gęstości roztworu).

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien:

- umieć wymagania na oceny niższe,

- zapisywać równania reakcji strąceniowych - jonowe i jonowe skrócone,

- uzasadnić dlaczego reakcja pomiędzy solami, solą a kwasem lub solą a zasadą zachodzi lub nie zachodzi,

- zaprojektować doświadczenie umożliwiające otrzymanie soli lub wodorotlenków w reakcjach strąceniowych – schemat, obserwacje, wniosek,

- do doświadczeń przedstawionych w postaci schematu zapisać przewidywane obserwacje i wnioski,

- zaproponować kilka sposobów otrzymywania tej samej soli – zapisać odpowiednie równania reakcji,

- uzasadnić dlaczego podczas dodawania kwasu do zasady (lub odwrotnie) następuje zmiana zabarwienia wskaźnika,

- umieć zastosować posiadane wiadomości w różnych typach zadań wymagających kojarzenia faktów…

- zapisywać równania reakcji metali z niemetalami,

- uzupełniać luki w równaniach reakcji,

- znać nazwy systematyczne i wzory: sody oczyszczonej, wapienia, lapisu, soli kuchennej, saletry indyjskiej, chilijskiej,

- wyjaśnić zjawisko mętnienia wody wapiennej pod wpływem dwutlenku węgla,

- rozwiązywać zadania związane ze składem procentowym soli,

- rozwiązywać zadania dotyczące rozcieńczania i zatężania roztworów soli.

Na ocenę celującą uczeń powinien:

- umieć wymagania na oceny niższe,

- zapisywać równania reakcji powstawania soli w wyniku reakcji tlenków metali z tlenkami niemetali,

- zapisywać równania reakcji metali z kwasami, wiedzieć kiedy takie reakcje zajdą,

- umieć zapisywać wzory soli amonowych, wodorosoli, soli kwasów poza obowiązkowymi – azotanów (III), chromianów (VI), manganianów (VII),

- umieć zapisywać nazwy soli: amonowych, wodorosoli, soli kwasów poza obowiązkowymi – np. azotanów (III) do podanych wzorów,

- umieć zapisywać równania reakcji przebiegające z udziałem soli amonowych oraz węglanów i siarczanów (IV) nierozpuszczalnych w wodzie,

- umieć zastosować posiadane wiadomości w sytuacjach nietypowych,

- wiedzieć co to są zjawiska krasowe i na czym polegają,

- rozwiązywać zadania w oparciu o równania reakcji.

 

Zmieniony: czwartek, 15 maja 2014 21:07
 


Zapraszamy